top of page

Omsorg med trygghet.

Spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer.

Boende

Välj mellan kollektivtboende eller egen lägenhet. Våra boenden och lägenheter är spridda runt om i Mellansverige.

handhjarta.png
Barn

 Vi erbjuder barn trygghet i en kreativ och pedagogisk miljö tillsammans med en förskolepedagog med närhet till natur.

handhus.png
Bostad

Vi hjälper våra placerade klienter med  egen bostad efter att hotbilden avtagit.

Om oss

Villa Elsa - skyddat boende Stockholm

Välkommen till omsorg med trygghet. Med spetskompetens inom hedersproblematik, HBTQI och våld i nära relationer. Vi arbetar nära våra boenden och möter dem i deras enskilda behov. Väl mött!

Varför Villa Elsa?

  • Spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer.

  • Våra skyddade boenden finns i olika delar av landet för att kunna erbjuda olika skydd utifrån hotbild.

  • I verksamheterna kan vi ta emot flickor och kvinnor från hela Sverige, både med och utan barn, som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd.

  • Placeringarna sker på uppdrag av socialtjänsten, vi finns tillgängliga dygnet runt och en placering kan ske snabbt, ofta samma dag eller dagen därpå.

  • Vi har även möjligheten att ta emot män som bor i Villa Elsas lägenheter.

  • Under placeringstiden får man hjälp med att bearbeta sina upplevelser och påbörja en resa till ett fungerande liv.

Image by Hannah Busing
  • Villa Elsa erbjuder stödsamtal för att exempelvis bearbeta våldet och dess konsekvenser samt självkänslan. Vi erbjuder även gruppsamtal för att stärka identiteten, självständigheten och tron på framtiden. 

  • Vid alla placeringar på Villa Elsas skyddade boenden genomförs hot-och riskbedömning samt säkerhetsplanering.

  • Vi erbjuder praktisk hjälp och stöd till exempel i kontakten med myndigheter.

  • Stödet utgår från den enskildes behov och önskemål med syfte att möjliggöra vägen framåt mot ett självständigt liv. 

Team

På Villa Elsas skyddsboende sätter vi individen i centrum. En styrka i arbetet med de boende är tillgången till ett team med kompetens för att arbeta med trauman och krisbearbetning. Vårt team har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna som utsätts för våld i nära relationer, hedersförtryck och hedersbrott.

 

Kulturkompetens / HBTQ-kompetens

Alla ska känna sig välkommen till Villa Elsas skyddsboende. Därför har vi medarbetare som utöver svenska talar andra språk. I vår grupp har vi medarbetare som talar persiska, arabiska, kurdiska, dari och somaliska. Vi har hög utbildningskompetens inom arbetsgruppen.

Villa Elsa har spetskompetens vad gäller hbtq-personers utsatthet i relation till hot och våld. För oss är det viktigt att alla våra boenden känner att de blir behandlande med respekt och känner sig välkomna, inte minst då de varit utsatta i sin närmiljö. I vår hbtq-kompetens infår bland annat kunskap om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners livsvillkor samt om personer som identifierar sig som queer. Diskriminering och privilegier, hbtq-personers hälsosituation och livsvillkor samt lagstiftning och hbtq-historia. Hos oss ska man känna sig trygg att vara den man är!

Aktivering

Villa Elsas skyddsboende har ett helhetstänk där vi erbjuder både gemensamma och individuella dagsaktiviteter för de boende. Det kan innebära både barn- och vuxenanpassade aktiviteter i och utanför hemmet. Vi stöttar de boende med målet att bli självförsörjande och påbörja studier eller komma ut på arbetsmarknaden.

 

Vår kapacitet

 Tekniska kapaciteten

För att säkerställa att den tekniska kapaciteten är tillräcklig är det viktigt att genomföra regelbundet underhåll och service av alla tekniska anordningar och utrustningar som vi allt ser till att göra. Detta inkluderar planerat underhåll, reparationer och uppdateringar av systemen för att säkerställa att de är i gott skick och fungerar som de ska. För oss är det viktigt att ha en stabil och pålitlig IT-infrastruktur för att säkerställa snabb kommunikation och bredskap.

 

Image by Minh Pham
Yrkesmässiga kapaciteten

För att uppfylla den yrkesmässiga kapaciteten i Villa Elsas skyddade boende är det viktigt för oss att ha personal med rätt kompetenser och erfarenheter för att kunna tillhandahålla högkvalitativ vård och stöd. Hantering av våld och övergrepp, kulturell medvetenhet och kompetens samt förmåga att samarbeta med andra yrkesgrupper och organisationer är otroligt viktigt för oss. Genom att ha personal med dessa kompetenser och erfarenheter kan vi säkerställa att boende i skyddade.

Regelbunden fortbildning

Image by Gemma Chua-Tran

Inom Villa Elsa har personalen regelbunden fortbildning inom frågor som rör våld i nära relationer och närliggande områden. Det är en viktig del av att säkerställa att personalen har inte bara nödvändiga kunskaper och verktyg för att identifiera och hantera våld i nära relationer utan uppdaterad kunskap.

Utbildningsplanen säkerställer att personalen får rätt fortbildning. Denna plan kan inkludera kurser, seminarier, workshops, online-utbildningar, eller andra typer av utbildningsmaterial.

Riskbedömning & riskhantering

Riskbedömningen inom Villa Elsa görs på individnivå via bedömningsmetoderna SARA & PATRIARK.

Vanliga frågor vi får kring våra skyddade boenden

Vi får dagligen frågor om våra skyddande boenden. Hur, vad, när & varför personer behöver ett skyddat boende kan du se nedan.

Vad är ett skyddat boende?

Socialstyrelsen beskriver verksamheten skyddat boende som en insats för personer som behöver skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Det är socialtjänsten som utreder behov av skydd samt beviljar insatsen. Beroende på hur hotrisken ser ut behöver man vistas kortare eller längre bort från där man tidigare vistats. Vi tar emot personer från hela landet.

Vilka personer kan bo hos Villa Elsa?

Vi tar emot kvinnor och män och icke-binära i våra olika boenden, samt eventuellt medföljande barn. Vi utgår från – och anpassar planeringen till – individens behov som står i centrum för placeringen. Syftet med att bo hos Villa Elsa är primärt att skyddas mot hot och våld. Men vistelsen är också ett få tillfälle att få läka och bearbeta det man varit med om. Villa Elsa vill därför vara en plats för nya vägar framåt!

Kvinnor som har blivit utsatta

Villa Elsa har sedan start välkomnat våldsutsatta kvinnor till våra boenden. Det har därför varit navet i vår verksamhet. Vi har även hög kulturkompetens och är därför vana att ta emot kvinnor med utländsk bakgrund. När vi tar emot män gör vi det i andra boenden.

HBTQI-personer

Villa Elsa har spetskompetens vad gäller hbtqi-personers utsatthet i relation till hot och våld. För oss är det viktigt att alla våra placerade personer känner sig välkomna och att de blir behandlande med respekt, inte minst då många personer som kommer till oss har varit utsatta i närmiljön på grund av sin sexualitet. I vår hbtq-kompetens ingår bland annat kunskap om hbtqi-personers livsvillkor. Hos oss får man vara den man är och vill vara – men som man kanske inte fullt ut kunnat vara i hemmiljön.

Hederskontext

Flera personer som vi tar emot för skyddsplacering har utsatts för våld i nära relation genom hedersförtryck och hedersbrott. Vi har spetskompetens att möta och förstå mekanismerna bakom det förtryck och den värld som den som lämnat hedersförtrycket och brutit sig ur traditionella förtyckande livsmönster befunnit sig i.

Hur länge bor man på ett skyddat boende?

En viktig fråga som många funderar på inför uppbrott i hemmiljön är hur länge man får bo på ett skyddat boende. Grundidén är att man bor på det skyddade boendet så länge man behöver skydd. Det är alltså skyddsbehovet som avgör längden på vistelsen i det skyddade boendet. Det görs fortlöpande riskbedömningar och det är socialtjänsten som bedömer behovet av insatsen och beslutar om hur länge man bor på det skyddade boendet. En del personer behöver ett skydd över en kortare tid medan andra behöver skyddsboende över längre tid.

Är det skyddande boendet en egen lägenhet eller ett kollektiv?

Villa Elsa erbjuder två former av boenden, en egen lägenhet eller en plats i vårt kollektiva boende. När en person kommer till oss och är i behov av ett skyddat boende sker placering efter individens behov i antingen vårt kollektivboende eller i en enskild lägenhet. Oavsett vilket boende som passar bäst tillämpas självhushållning om inget annat överenskoms.

Egen lägenhet

Eget boende i lägenhet är en av formerna av boende som Villa Elsa erbjuder personer som kommer till oss. En förutsättning är dock att boendeformen lägenhet motsvarar den placerande personens behov av skydd. Om så är fallet finns flera möjligheter till boende i egen lägenhet. Lägenhetsboende passar såväl för vuxna med eller utan barn.

Kollektivboende

I vårt kollektivboende har de boende egna sovrum men delar kök och vardagsrum. Vårt kollektivboende erbjuder plats för ett 10-tal kvinnor beroende på antal medföljande barn. Då sovrummen är olika stora har vi möjlighet att ta emot stora som små familjer. Ibland kan det finnas möjlighet för medföljande tonåring att få ett eget angränsande sovrum.

Var kan man få ett skyddat boende från Villa Elsa?

Vi har möjlighet att ta emot personer från hela Sverige.

Vi har skyddade boenden i Stockholm

Våra skyddade boenden finns framför allt i Stockholmsregionen.

Kontakt
Image by Karlo Boni

Kontakta oss

Villa Elsa AB  - 559101-9376

Vasagatan 28, 11120 Stockholm.

 

Maila oss på: info@villaelsa.se

Ring oss på: 0700926595

Vårt journummer: 0700329923.

 

Fri hämtning över hela Sverige! 

bottom of page