top of page
Image by Luca Bravo

Villa Elsa AB

Vår kapacitet

Tknisk

Tekniska kapaciteten

Det finns en långsiktighet i hållbarhetsarbetet vad gäller såväl personal som anläggningskapacitet.

För att säkerställa att den tekniska kapaciteten är tillräcklig är det inte bara viktigt att genomföra regelbundet underhåll och service av alla tekniska anordningar och utrustningar som vi allt ser till att göra. 
I den tekniska långsiktigheten inkluderar vi bland annat planerade underhåll, reparationer och uppdateringar av de systemen vi har för säkerhet och trygghet och vi provar dem regelbundet för att säkerställa att de är i gott skick och fungerar som de ska.


För oss är det vidare viktigt att ha en stabil och pålitlig IT-infrastruktur för att säkerställa snabb kommunikation och beredskap. Det kan innefatta en snabb och tillförlitlig internetuppkoppling, mobiltelefoner och andra kommunikationsenheter, datorer och programvara för att hantera administration, och andra verksamhetsrelaterade uppgifter.


För att säkerställa säkerheten för de boende är det viktigt att ha brandförebyggande och brandskyddsåtgärder på plats. Det kan innefatta installation av brandvarnare, brandsläckare, brandskyddsdörrar, nödljus, utrymningsvägar och utbildning för personal och boende om brandförebyggande åtgärder och utrymningsrutiner.


Larm och kommunikationssystem:
För oss är det viktigt att ha ett tillförlitligt larm- och kommunikationssystem i händelse av en nödsituation. Detta kan inkludera olika typer av larm- och kommunikationssystem såsom mobiltelefoner, fast telefonlinjer, eller andra liknande system.


Sammanfattningsvis är det viktigt att ha en väl fungerande infrastruktur och IT-system, tillgänglighet och underhåll av systemen samt ett tillförlitligt larm- och kommunikationssystem för att säkerställa den tekniska kapaciteten i ett skyddat boende. Det är också viktigt att se till att personalen är utbildad och kompetent att använda systemen på ett effektivt sätt.

Annan

Yrkesmässiga kapaciteten

För att uppfylla den yrkesmässiga kapaciteten i Villa Elsas skyddat boende Stockholm är det viktigt för oss att ha personal med rätt kompetenser och erfarenheter för att kunna tillhandahålla högkvalitativ vård och stöd.  Hantering av eventuellt våld och övergrepp, kulturell medvetenhet och kompetens samt förmåga att samarbeta med andra yrkesgrupper och organisationer är högt prioriterat för oss.


Genom att ha personal med dessa kompetenser och erfarenheter kan vi säkerställa att boende i skyddade boenden får den vård och det stöd som de behöver för att återhämta sig från tidigare trauman och för att skapa en trygg och stabil miljö där de kan återhämta sig och bygga upp en ny tillvaro.


Vi har en kvalificerad och erfaren personalstyrka som har den yrkesmässiga kapaciteten att tillhandahålla högkvalitativt skyddat boende. Vår personalstyrka består av två socionomer med en lång erfarenhet inom skyddat boende samt pedagog och statsvetare. Socionomerna har givetvis socionomexamen.
Dessutom har socionomerna även erhållit ytterligare utbildning och träning som är relevant för att utföra arbete inom skyddat boende, inklusive utbildning i krisstöd, psykologisk rådgivning och socialt arbete. Våra socionomer har också många års erfarenhet av att arbeta inom skyddat boende.


Båda två har en djup förståelse för de specifika utmaningar och behov som förekommer inom denna verksamhet och har goda färdigheter och strategier för att hantera och lösa problem som kan uppstå.
Vi ser till att vår personalstyrka håller sig uppdaterad med forskningen på fältet.
Våra socionomer har också möjlighet att delta i vidareutbildning och utvecklingsprogram för att säkerställa sina kunskaper och färdigheter.


Vi har också personal som är utbildade i bedömningsverktygen SARA, Patriarkat och FREDA.

bottom of page